Integritetspolicy

 

Allmän och föreskriven information

Med informationen nedan vill vi informera dig om på vilket sätt, i vilken omfattning och för vilka ändamål personuppgifter samlas in och används på vår webbplats.

 

Insamling av uppgifter och protokollering

I och med att du använder vår webbplats samtycker du till att uppgifter samlas in, behandlas och används enligt beskrivningen nedan. Det går principiellt att besöka vår webbplats utan registrering. Därvid sparas uppgifter om exempelvis vilka sidor som hämtas resp. namnen på de hämtade filerna samt datum och klockslag för statistiska ändamål, utan att dessa uppgifter kopplas direkt till din person. Personuppgifter, i synnerhet namn, adress eller e-postadress, samlas i möjligaste mån in på frivillig basis. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part utan ditt samtycke.

Om det krävs personuppgifter för att kunna använda särskilda erbjudanden på vår webbplats, sparas dessa uppgifter på servrar som omfattas av tillämpningsområdet för EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifterna behandlas för de ändamål som avses i erbjudandet eller i anonymiserad form för statistiska ändamål. Uppgifterna vidarebefordras eventuellt till vederbörande företag inom vår företagsgrupp. Någon vidarebefordran till andra tredje parter sker inte utan ditt samtycke.

Du lämnar personuppgifterna frivilligt till oss för att kunna använda respektive tjänst och samtycker således till att de används i den aktuella omfattningen.

 

Återkalla ditt samtycke till uppgiftsbehandlingen

En del processer i uppgiftsbehandlingen är möjliga endast med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du har gett. För att återkalla samtycket räcker det med att skicka ett informellt meddelande via e-post. Lagligheten av den uppgiftsbehandling som skett innan samtycket återkallades påverkas inte av återkallandet.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de uppgifter som vi på ett automatiserat sätt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Du har också rätt att överföra dessa till tredje parter. Uppgifterna tillhandahålls i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig, sker detta enbart i den mån det är tekniskt genomförbart.

 

Rätt till tillgång, rättelse, otillgängliggörande och radering

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst och utan kostnad få upplysning om dina lagrade personuppgifter och få reda på varifrån dessa uppgifter kommer, uppgifternas mottagare och ändamålet med uppgiftsbehandlingen. I tillämpliga fall har du också rätt till rättelse, otillgängliggörande eller radering av dessa uppgifter. Om du vill veta mer om detta eller har andra frågor i samband med personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på någon av de adresser som anges i redaktionsrutan. SSL- resp. TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och som skydd vid överföring av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss i vår egenskap av webbplatsoperatör, använder vår webbplats SSL- resp. TLS-kryptering. Det gör att uppgifter som du överför via den här webbplatsen inte kan läsas av tredje part. Du känner igen en krypterad förbindelse på att det står ”https://” i din webbläsares adressrad och på låssymbolen i webbläsarraden.

 

Insamling av uppgifter och protokollering (serverloggfiler)

Leverantören av webbplatsen samlar in och lagrar automatiskt uppgifter i serverloggfiler. Dessa skickas automatiskt till oss av din webbläsare och omfattar följande:

  • Webbläsarens typ och version.
  • Det operativsystem som används.
  • Hänvisar-URL.
  • Namnet på den värddator som hämtar sidan.
  • Klockslag för serverförfrågan.
  • IP-adress.

Det sker ingen sammankoppling av dessa uppgifter med andra datakällor. Grundvalen för uppgiftsbehandlingen utgörs av artikel 6 första stycket bokstav b i den allmänna dataskyddsförordningen, vilken tillåter behandling av personuppgifter för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås.

Av tekniska säkerhetsskäl, särskilt för att avvärja försök till attacker mot vår webbserver, lagras dessa uppgifter av oss under en kort tid. Det är inte möjligt för oss att dra några slutsatser om enskilda personer med hjälp av dessa uppgifter. Senast efter sju dagar anonymiseras uppgifterna genom att IP-adressen förkortas på domännivå, så att det inte längre är möjligt att göra någon koppling till enskilda användare även om ytterligare information används. Dessutom behandlas uppgifterna i anonymiserad form för statistiska ändamål. Någon avstämning med andra datasamlingar eller vidarebefordran till tredje part sker inte, inte heller i utdrag. Endast inom ramen för vår serverstatistik som vi publicerar vartannat år i vår verksamhetsrapport, visualiseras antalet gånger som sidorna har hämtats.

 

Kontaktformulär

Uppgifter som överförs via kontaktformulär lagras tillsammans med dina kontaktuppgifter för att kunna behandla din förfrågan eller för att de ska finnas tillgängliga för följdfrågor. Dessa uppgifter lämnas inte ut utan ditt samtycke.

Du lämnar uppgifterna frivilligt till oss för att vi ska hantera ditt ärende. Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 första stycket bokstav a i den allmänna dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du har gett. För att återkalla samtycket räcker det med att skicka ett informellt meddelande via e-post. Lagligheten av de processer i uppgiftsbehandlingen som skett fram till det att samtycket återkallades påverkas inte av återkallandet.

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret stannar kvar hos oss tills du ber oss om att radera dem eller återkallar ditt samtycke till att de lagras eller tills det inte längre är nödvändigt att lagra uppgifterna. Tvingande lagbestämmelser – i synnerhet arkiveringstider – kvarstår oförändrade.

 

Kakor

Vår webbplats använder kakor. Det är små textfiler som din webbläsare sparar på din terminalutrustning. Kakor hjälper oss att göra vårt utbud användarvänligare, effektivare och säkrare.

En del kakor är sessionskakor. Sådana kakor raderas av sig själva när din session i webbläsaren är slut. Andra kakor stannar däremot kvar på din terminalutrustning tills du själv tar bort dem. Sådana kakor hjälper oss att känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra installationen av kakor. Många webbläsare kan konfigureras på ett sådant sätt att kakor raderas av sig själva när programmet stängs. Om kakor inaktiveras, kan det leda till en begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Installationen av sådana kakor som är nödvändiga för att utföra elektroniska kommunikationsprocesser eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (t.ex. varukorg), sker på grundval av artikel 6 första stycket bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Som operatör av den här webbplatsen har vi ett berättigat intresse av att lagra kakor för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett tekniskt felfritt och smidigt sätt. Om andra kakor installeras (t.ex. för analysfunktioner), behandlas dessa separat i den här integritetspolicyn.

 

Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner som tillhandahålls av webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder kakor. Det är små textfiler som din webbläsare sparar på din terminalutrustning och som möjliggör en analys av webbplatsens användning. Den information om din användning av vår webbplats som skapas med hjälp av kakor, överförs till en server som tillhör Google och lagras där. Servern befinner sig i regel i USA.

Kakor från Google Analytics installeras på grundval av artikel 6 första stycket bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Som operatör av den här webbplatsen har vi ett berättigat intresse av att analysera användarbeteendet i syfte att optimera vårt internetutbud och i tillämpliga fall även vår reklam.

IP-anonymisering
Vi använder Google Analytics i kombination med funktionen för IP-anonymisering. Den garanterar att Google förkortar din IP-adress innan den överförs till USA. Detta gäller i medlemsstater i Europeiska unionen eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det kan förekomma undantagsfall där Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. På vårt uppdrag använder Google denna information till att utvärdera din användning av webbplatsen, skapa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen och Internet. Det sker ingen sammankoppling av den IP-adress som överförs av Google Analytics med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram för webbläsare
Det går att förhindra att din webbläsare sparar kakor. Det kan dock leda till att en del funktioner på vår webbplats begränsas. Likaså kan du förhindra att Google registrerar uppgifter om din användning av webbplatsen inklusive din IP-adress och sedan behandlar dessa. Det kan du göra genom att ladda ner och installera det insticksprogram för webbläsare som kan hämtas på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invända mot att uppgifterna registreras

Du kan förhindra att dina uppgifter registreras av Google Analytics genom att klicka på nedanstående länk. Då installeras en blockeringskaka som förhindrar att dina uppgifter registreras när du i framtiden besöker vår webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Detaljer om hur användaruppgifter hanteras hos Google Analytics hittar du i Googles integritetspolicy:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Personuppgiftsbiträde
För att till fullo uppfylla de lagstadgade dataskyddskraven har vi tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google.

Demografiska variabler i Google Analytics

Vår webbplats använder funktionen för demografiska variabler i Google Analytics. Med hjälp av denna går det att skapa rapporter som innehåller information om besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter härleder sig från intressebaserad reklam från Google och från tredjepartsleverantörers besökaruppgifter. Det är inte möjligt att koppla uppgifterna till en viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen. Det kan du göra i visningsinställningarna i ditt Google-konto eller genom att följa beskrivningen under rubriken ”Invända mot att uppgifterna registreras” för att generellt förhindra att dina uppgifter registreras av Google Analytics.